Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skan.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 zajmuje działkę 2,5 h ziemi z ośmioma budynkami.

Budynek główny

Do budynku głównego prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Żeromskiego 115. Do wejścia prowadzą 3 schody i dalej do kolejnego wejścia jeszcze 7 schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum. Przy wejściu jest stróżówka, w której do godziny 21.00 nadzór prowadzi portier.

Budynek jest podpiwniczony, parter, pierwsze i drugie piętro są użytkowane przez szkoły. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Główna klatka schodowa liczy 33 schody, które prowadzą na pierwsze piętro, następne 33 schody, które prowadzą do auli na drugim piętrze . Bocznymi klatkami schodowymi dostać się można na piętro pierwsze (32 schody) i piętro drugie (32 schody) do izb lekcyjnych i auli.

W budynku głównym nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itd.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum.

Budynek D - CKU

Do budynku D prowadzi wejście znajdujące na poziomie 0, na którym mieszczą się pomieszczenia sekretariatu, archiwum i gabinet wicedyrektora. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum. Parter budynku jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwsze piętro prowadzi 31 schodów, na drugie piętro 30 schodów. Na każdym poziomie znajduje się korytarz.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itd.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum.

Budynek B (kształcenie zawodowe oraz sala gimnastyczna)

Do budynku B w części kształcenia zawodowego - prowadzi wejście znajdujące od strony głównej drogi wewnętrznej, do którego prowadzą 3 schody. Budynek jest w tej części trzykondygnacyjny. Na pierwsze piętro prowadzi 25 schodów, na drugie piętro 26 schodów. Na każdym poziomie znajduje się korytarz.

Wejście do budynku B w części z salą gimnastyczną znajduje się na lewym boku budynku na poziomie 0. Do sali gimnastycznej należy pokonać 27 schodów.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itd.

W budynku B nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum.

Budynek C - Sala gimnastyczna

Budynek C jest w części wykorzystywany przez szkołę. Na parterze znajdują się pomieszczenia przeznaczone do zajęć wychowania fizycznego oraz na pierwszym piętrze po prawej stronie znajduje się sala gimnastyczna do tenisa stołowego i aerobiku. Na pierwsze piętro dostaniemy się pokonując 31 schodów.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itd.

W budynku C nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych